Fria Läroverken lanserar system för att mäta kunskapsutveckling

pressrelease

2018-11-12, 08:00

Nu lanseras Fria Läroverkens nya betygssystem vilket möjliggör ett helt nytt sätt att mäta elevernas kunskapsutveckling. Systemet kommer kunna följa kunskapsutvecklingen, mätt som utvecklingen av elevernas betygsresultat, baserat på skola, program, ämne, kursgrupp eller på individnivå. På så vis kommer man kunna fånga upp och utmana varje enskild elev på den nivå som eleven befinner sig, och dra slutsatser både inom och mellan skolorna.

– Idag finns inget vedertaget sätt att mäta kunskapsutvecklingen under gymnasietiden. Skolverket sammanställer elevers betygsresultat och andelen som får ett examensbevis men dessa nyckeltal säger inget om utvecklingen av elevernas kunskaper. Exempelvis kan en skola som har höga antagningspoäng lotsa eleverna genom utbildningen utan att öka deras kunskapsutveckling och utan att kunna mäta om verksamheten har bidragit till elevernas utveckling och lärande i det systematiska kvalitetsarbetet. Vårt system fångar upp elevernas faktiska kunskapsutveckling under gymnasietiden och ger oss också ytterligare ett verktyg för att kunna säkerställa rätt stöd till våra pedagoger och elever, säger Johan Andersson, kvalitetsutvecklare på Fria Läroverken.

Systemet är ett såkallat business intelligence system och är utvecklat av företaget honeyBI tillsammans med Fria Läroverken. Fördelarna med att utveckla ett system är att man slipper lägga tid och kraft på insamling och sammanställning av siffror vilket innebär att man istället kan fokusera på att göra analyser och sätta in åtgärder.

– Näringslivet har jobbat på det här sättet en längre tid och vi ser att det leder till bättre resultat, framförallt för att det gör att man kan fatta beslut som grundar sig på hur verkligheten faktiskt ser ut istället för på hur man tror att den ser ut. Det är spännande att få möjligheten att föra över dessa kunskaper till skolans värld, säger Peter Ryman, VD för honeyBI.

En kritik som ofta nämns i diskussionen om mätning av kunskapsutveckling är risken att det leder till inflation i skolornas betygsättning. Det här är en risk som Fria Läroverken ser allvarligt på och som man har hanterat i systemet.

– Vi har diskuterat den här frågan med vår lärarreferensgrupp och kommer vidta flera olika åtgärder. Eleverna har idag möjlighet att sätta målbetyg för sina kurser, där kommer vi exempelvis inte göra det möjligt för kursläraren att göra motsvarande för sina kurser. Vi kommer också arbeta utifrån olika roller i systemet, där alla roller inte har tillgång till alla resultat. En annan sak som vi tittar på är möjligheten att läsa in kommungemensam och nationell statistik för de nationella proven i systemet för att enkelt kunna jämföra resultaten, dvs. den statistik som skolverket presenterar under hösten.

Systemet presenterades den 7 november och beräknas vara i bruk redan till årsskiftet. I första steget kommer man fokusera på kunskapsutveckling men utvecklingsmöjligheterna är många.

– Det finns massor av utvecklingsmöjligheter. Vi skulle exempelvis kunna följa upp närvaron baserat på kurs, använda systemet som ett stöd för mentorskapet på skolorna eller lägga till f-varningar i systemet och därigenom skapa bättre samlat underlag till skolornas terminskonferenser än vad de har idag. Det här är bara början på en större utveckling mot att bli mer faktabaserade i vårt utvecklingsarbete, säger Katharina Sjögren-Edström, VD för Fria Läroverken.