Information med anledning av coronaviruset


Fria Läroverken följer noggrant utvecklingen rörande coronaviruset och rekommendationerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.


2021-01-21

Fria Läroverken kommer under veckan som kommer (vecka 4) att som planerat ha en hög grad av fjärr- och distansundervisning för samtliga årskurser. Liksom tidigare kan det bli aktuellt att skolan tar in grupper av elever till skolan, exempelvis elever som har svårigheter att klara av distansundervisningen eller som behöver genomföra praktiska moment. Mer information ges via Schoolsoft.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att gymnasieskolor från och med 25 januari till 1 april 2021 ska bedriva undervisning som en kombination av  fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Rekommendationen är att undervisning på distans skall ligga mellan 20-80%.

2021-01-19

Beslut om förlängd fjärr- eller distansundervisning under januari
Fria Läroverken har beslutat om att förlänga perioden med fjärr- eller distansundervisning med ytterligare en vecka, till och med 29 januari 2021. Syftet är att bidra till minskad smittspridning av covid-19 i samhället. Mer information ges via Schoolsoft. Från den 1 februari ska sedan undervisningen ske på plats i skolans lokaler så långt som möjligt.

2020-12-18

Beslut om förlängd fjärr- eller distansundervisning
Regeringen har idag meddelat att gymnasieskolan ska fortsätta med fjärr- eller distansundervisning, med vissa undantag, till och med den 24 januari 2021 för att i kombination med övriga smittskyddsåtgärder bidra till minskad smittspridning av covid-19 i samhället. Vårterminen startar på utsatt datum och på det sätt som kommuniceras av respektive skola, mer information finns på Schoolsoft.

2020-12-15

Sammanfattning av dagens pressträff

  1. Skolverkets har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021 för GY, GR och VUX. Undantag gäller för åk 3 vid grundskolan.
    De nationella prov som genomförs nu under veckan som pågår skall fortsatt genomföras.
  2. Skolverket kommer inte göra någon nationell insamling av resultatet av de nationella proven som genomförts.
  3. Skolverket kommer att ta fram bedömningsstöd som kan användas för att följa upp elevernas lärande.
  4. De obligatoriska bedömningsstödet i åk 1 utgår våren 2021.

Bakgrund till att de nationella proven ställs in
Ett genomförande av nationella prov förutsätter att eleverna har fått den undervisning som krävs för att de skall kunna göra de nationella proven. En annan förutsättning är att de skall kunna genomföras i skolan. Skolverket bedömer att det inte finns några garantier för detta.  Att beslutet kommer nu beror på att lärare och elever behöver framförhållning i sin planering. Lärare måste redan nu veta att det inte genomförs några nationella prov.

Annat som meddelades under presskonferensen

  • Undvik smittspridning! Inga studiebesök utanför eller till skolan skall genomföras.
  • Värna om och prioritera undervisning.
  • Utbildningsministern meddelade att skolorna skall vara öppna så länge det går! Smittspridning skall undvikas. Skolverket har uppdaterat sina råd.

Guide och tips

Vi har skapat en guide med tips till elever vid distansstudier. Ta gärna del av den här.


Frågor och svar

Varför har regeringen beslutat om en rekommendation om att gymnasieskolan ska övergå till distansundervisning?
Svar: Syftet är att minska smittspridningen genom att införa distansundervisning för elever på gymnasiet. Därmed kommer antalet gymnasieungdomar i mindre grad att röra sig utanför hemmet vilket bidrar till minskad smittspridning i samhället. Det är viktigt att vi följer rekommendationerna så att vi tillsammans kan minska den pågående smittspridningen.

Finns det undantag när eleverna ändå kan komma till skolan?
Svar:
 Utgångspunkten är att eleverna ska studera hemifrån men undantag gäller för elever på introduktionsprogrammen och de som är i behov av särskilt stöd. Undantag finns också för praktiska moment, nationella prov och andra examinationer som inte kan genomföras på distans.

Hur länge är skolan stängd?
Svar:
 Rekommendationen gäller till och med den 6 januari 2021. Syftet är att åstadkomma en bromsande effekt på smittspridningen som nu är på en alltför hög nivå och med ett högt tryck på sjukvården.

Vad händer med CSN?
Svar: Studiestöd (CSN) lämnas till elev som bedriver studier. När undervisningen från och med nu bedrivs på distans ställer vi fortfarande krav på att varje elev deltar i de genomgångar och undervisningstillfällen som hen förväntas delta i och att man genomför de uppgifter som respektive lärare lämnar ut via SchoolSoft, Google Classroom, Teams, eller annan kanal. Om en elev inte gör det och inte har godkänd sjukfrånvaro förlorar eleven sin rätt till studiestöd.

Behöver elever sjukanmäla sig om de är sjuka?
Svar:
 Elever som är sjuka och inte kan delta i undervisningen ska sjukanmäla sig. Vid distansundervisning tar lärare som vanligt närvaro vid varje undervisningstillfälle. Detta är viktigt eftersom det utgör underlag inför kommande betygssättning.

Vad händer med elever på APL?
Svar:
 De elever som är på APL fortsätter med detta.

Vad händer med inplanerade Nationella prov?
Svar:
 Nationella prov ska genomföras på skolan.

Får eleverna komma till skolan och äta? Fungerar skolmatskortet på de skolor som inte har skolkök?
Svar:
 På skolor med skolkök finns möjlighet för elever att, efter överenskommelse med skolan, komma in hämta matlådor för flera dagar i skolan och ta med hem. På skolor där eleverna har skolmatskort kommer dessa att kunna användas men alla elever uppmanas att hämta med mat hem och inte äta på restaurang eller tillsammans med kompisar.

Hur kan eleverna få kontakt med lärare?
Svar:
 Eleverna kontaktar sina lärare via SchoolSoft eller e-mail.

Hur fungerar distansundervisning?
Svar:
 Det kommer att se olika ut i olika kurser. Lärarna gör planering och förberedelser för undervisning på distans och kommer att lägga ut planeringar, läslistor, uppgifter och material i antingen i SchoolSoft eller Google Classroom. Material kan bestå av länkar till plattformar, länkar till läromedel, texter, inspelade föreläsningar, ljudfiler, övningsuppgifter etc.  Eleverna förväntas delta i exempelvis genomgångar och undervisning via Google Meet eller Skype och genomför olika arbetsuppgifter hemifrån.

Fler frågor och svar
Se Skolverkets hemsida
Se Folkhälsomyndighetens hemsida