Försäkringar

Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Den olycksfallsförsäkring, som finns tecknad hos oss på Länsförsäkringar, gäller studenter under skoltid samt verksamhet i regi av skolan och under den direkta färden till och från skolan/verksamheten.

Försäkrade
Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, elever på Fria Läroverken i Sverige AB. Försäkringen gäller under skoltid, under aktiviteter anordnade i skolans regi samt under den direkta färden till och från skolan.

Vid skada
Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten på skadeanmälan bekräftar att den skadade omfattas av försäkringen.

 
Försäkringens innehåll:
Läke-, tandskade- och resekostnader Skäliga och nödvändiga
Kostnader för kläder och glasögon upp till 0,5 prisbasbelopp
Psykologbehandling vid krishantering upp till 0,25 prisbasbelopp
Merkostnader upp till 3,0 prisbasbelopp
Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet Ingår
Sveda och värk Ingår
Vanprydande ärr Enligt tabell
Medicinsk och ekonomiskt invaliditet 10 prisbasbelopp
Dödsfall 1 prisbasbelopp
Försäkringen gäller utan självrisk.
Prisbasbeloppet för 2013 är 44 500 kr
Detta är en mycket kortfattad information. Vill ni veta mer i detalj vad försäkringen omfattar, hänvisar vi till de fullständiga villkoren, OK 611:6.
Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta Länsförsäkringar Hälsa, telefon 08-588 427 00.
Några viktiga punkter i villkoret:
  • Ersättning för kostnader vid olycksfall utomlands beräknas som om skadan behandlats i Sverige.
  • Försäkringen gäller inte för olycksfall som inträffar under vistelse utanför Sverige om vistelsen varat mer än 12 månader.