Försäkringar


Eleverna omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar
Omfattning: Heltid
Med ”olyckshändelse” menas ”plötslig och oförutsedd händelse”
Skadeanmälan: https://www.lansforsakringar.se/ostgota/privat/forsakring/anmal-skada/skadeanmalan/