Kvalitet

  • Hög andel elever med examensbevis på Barn- och fritid, El- och energi, Handels- och administration, Hotell- och turism och därmed yrkesprogrammen tillsammans
  • Högre betygspoäng som kommunen i genomsnitt på Teknikprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt samma på Hantverksprogrammet
  • Uppskattade lärare: 3,7 av 5,0 möjliga på frågan ”Jag tycker att skolan har bra lärare”
  • 63 % andel lärare med pedagogisk högskoleexamen trots hög andel yrkeslärare
  • 186 intagningspoäng medel 2015

Kvalitet i skolan kan mätas på många olika sätt, vi har valt att fokusera på elevernas betygsresultat och nöjdhet.


Betygsresultat

Skolans viktigaste uppgift är att slussa eleverna genom utbildningen och förse dem med, i gymnasiets fall, ett examensbevis. Vi lyckades bra med det 2015 på Barn- och fritid, El- och energi, Handels- och administration och Hotell- och turism och därmed yrkesprogrammen tillsammans, som låg över genomsnittet i kommunen, i några fall t o m rejält över genomsnittet i kommunen.

På de högskoleförberedande programmen låg dock andelen examensbevis under kommunens genomsnitt. Vi jobbar hårt under innevarande verksamhetsår för att höja andelen elever med examensbevis på Ekonomi och Samhälle.


Nöjdhet

Vår utgångspunkt är att våra elever ska trivas så bra att de t o m rekommenderar skolan till sina vänner och småsyskon. Detta mäter vi i en elevenkät en gång per år. Resultaten analyseras statistiskt och vi ser tydligt vad det är som driver ökad elevnöjdhet. Viktigast är att eleverna gillar arbetssättet och nästan lika viktigt för dem är att lärarna är bra.

2015 ökade vi vår elevnöjdhet jämfört med 2014. På frågan ”Jag kan rekommendera min skola till andra elever” uppnådde vi 3,1 (2,9 f g år) på en 5-gradig skala. På Sveriges Kommuner och Landstings s k Nöjd Kund Index nådde vi 6,6, 5,7 och 5,9 av 10 möjliga på frågorna ”Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?”, ”Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?” respektive ”Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola?”, vilket också är lite bättre än föregående år.

Vi strävar efter att förbättra elevnöjdheten ytterligare och de viktigaste frågorna i enkäten utgör stommen i skolornas Verksamhetsplan, som syftar till att med väl avvägda strategier och konkreta aktiviteter kontinuerligt driva upp nöjdhet och kvalitet.


Lärare

En viktig förutsättning för att ständigt förbättra betygsresultat och nöjdhet är lärarna. Enligt Skolverkets statistik per den 15 oktober 2014 (senast tillgängliga) har vi 11,8 elever per heltidstjänst jämfört med 12,8 i kommunen och en andel pedagogisk högskoleexamen om 63,0% jämfört med 80,2% för alla gymnasier i kommunen i genomsnitt.

Våra lärare har varit med länge, är väl förtrogna med vårt utbildningskoncept och personalomsättningen är låg.

I elevenkäten 2015 blev resultatet 3,7 på en 5-gradig skala på frågan ”Jag tycker att skolan har bra lärare”, en förbättring med 0,2 %-enheter.


Tillsyn

Skolan står under Statens Skolinspektions tillsyn. Under 2014 genomfördes en egen intern kvalitetstillsyn inom Fria Läroverken med Skolinspektionens checklista som uppföljning på inspektionens senaste tillsyn för att säkerställa att vi följer lagstiftning, läroplaner och koncept.