Kvalitet

  • Högre andel elever med examensbevis på Teknikprogrammet och Hantverk
  • Högre betygspoäng på Teknik, Estetiska och Hantverk än kommunen i genomsnitt
  • Bra rykte: 3,7 av 5,0 möjliga på frågan ”Jag kan rekommendera min skola till andra elever”
  • Uppskattade lärare: 4,0 av 5,0 möjliga på frågan ”Jag tycker att skolan har bra lärare”
  • 84 % andel lärare med pedagogisk högskoleexamen
  • 225 intagningspoäng medel 2015

Kvalitet i skolan kan mätas på många olika sätt, vi har valt att fokusera på elevernas betygsresultat och nöjdhet.


Betygsresultat

Skolans viktigaste uppgift är att slussa eleverna genomutbildningen och förse dem med, i gymnasiets fall, ett examensbevis. Vi är bra på det i Linköping, En högre andel elever får examen på Teknikprogrammet och Hantverk samt på de högskoleförberedande programmen ihop än i kommunen i genomsnitt. På Barn och Fritid är andelen lägre än i kommunen, men det beror på att vi bara tillhandahåller inriktningen Fritid och Hälsa, som har lägre andel än övriga inriktningar.

Vår stora utmaning är El- och energiprogrammet där alldeles för få elever når ett examensbevis.

betyglinkoping14_15

 

 

 

 

 

 

 

Skolverkets officiella betygsstatistik SIRIS. * intern statistik.

Vi når även högre genomsnittlig betygspoäng på Teknikprogrammet, Estetiska, Barn och Fritid och yrkesprogrammet ihop än genomsnittet i kommunen, på Teknikprogrammet t o m väsentligt högre.

Ett gymnasiums betygsresultat är en funktion av de elever som går där och vilka program skolan tillhandahåller. Populära skolor har ofta bara plats för de duktigaste eleverna, så där är betygen och intagningspoängen högre än på de mindre populära. Eleverna på naturvetenskapsprogrammet har ofta högst betygspoäng (15,9 i Riket) och lägst på VVS och fastighetsprogrammet (12,8 i Riket). Studieförberedande program har ofta högre genomsnittliga betyg än yrkesförberedande, 15,0 respektive 13,5 i Riket. Det mest relevanta är därför att titta på betygspoängen på det program som du är intresserad av.

Betygsresultaten mäts som genomsnittlig betygspoäng där betyget A motsvarar 20 meritvärdespoäng, B 17,5, C 15, D 12,5 och E 10 poäng.

Eftersom skolor och deras elever har olika förutsättningar att nå höga betygsresultat vore det mest relevant att jämföra betygen på gymnasiet med elevernas grundskolebetyg för att se om de utvecklas, men någon sådan statistik finns tyvärr inte tillgänglig. Den genomsnittliga antagningspoängen till Fria Läroverken i Linköping var 225 poäng 2015 – fem C och resten D – en kraftig uppgång från 2014. Högsta antagningspoäng var 338.

Våra elever utvärderar alla kurser för att vi ständigt ska se vad vi kan göra bättre, vad som är för svårt, går för fort och vad i undervisningen som kan täckas in snabbare. Betygssättande lärare utvärderar också alla kurser och analyserar vilka faktorer som hämmar resultat, vilka framgångsfaktorerna är och vilka förslag till förbättringar som kan utvecklas. För låg närvaro är en av de viktigaste hämmande faktorerna och ett ökat inslag av formativ bedömning d v s att läraren löpande ger betygsliknande omdömen till eleverna, är en av de viktigaste. Det är viktigt att eleverna alltid vet vad som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna och var de befinner sig i förhållande till dem.


Nöjdhet

Vår utgångspunkt är att våra elever ska trivas så bra att de t o m rekommenderar skolan till sina vänner och småsyskon. Detta mäter vi i en elevenkät en gång per år. Resultaten analyseras statistiskt och vi ser tydligt vad det är som driver ökad elevnöjdhet. Viktigast är att eleverna gillar arbetssättet och nästan lika viktigt för dem är att lärarna är bra.

2015 var vår elevnöjdhet oförändrat hög jämfört med 2014 ytterligare. På frågan ”Jag kan rekommendera min skola till andra elever” uppnådde vi 3,7 på en 5-gradig skala, vilket vi är glada över.

På Sveriges Kommuner och Landstings s k Nöjd Kund Index nådde vi 7,1, 6,4 och 6,3 av 10 möjliga på frågorna ”Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?”, ”Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?” respektive ”Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola?” – förbättrade resultat, med 0,2 enheter, från 2013.

nojdhetlinkoping14_15

 

 

 

 

Vi strävar dock efter att förbättra elevnöjdheten ytterligare och de viktigaste frågorna i enkäten utgör stommen i skolornas verksamhetsplan, som syftar till att med väl avvägda strategier och konkreta aktiviteter kontinuerligt driva upp nöjdhet och kvalitet.

Andra kvalitetsindikatorer som vi följer noga är den underliggande elevtillströmningen under läsåret. I år behåller vi alla elever. Ifjol tappade vi några under läsårets gång. Indikatorer på skolan rykte är antalet intresseanmälda, antalet besökare på Öppet hus, antalet elever på Prova-på-dagar och antalet besökare på skolans hemsida. Sätter man dessa indikatorer i ett flöde och beaktar vilka aktiviteter skolan vidtar, så framträder mönstret över hur nöjdheten, ryktet och efterfrågan utvecklas.


Lärare

En viktig förutsättning för att ständigt förbättra betygsresultat och nöjdhet är lärarna. Enligt Skolverkets statistik per den 15 oktober 2014 (senast tillgängliga) har vi 10,5 elever per heltidstjänst jämfört med 13,6 i kommunen och en andel pedagogisk högskoleexamen om 83,8% jämfört med 83,6%.

Våra lärare har varit med länge, är väl förtrogna med vårt utbildningskoncept och personalomsättningen är låg.

I elevenkäten 2015 blev resultatet 4,0 på en 5-gradig skala på frågan ”Jag tycker att skolan har bra lärare”, vilket är bra och en liten förbättring från 2014.


Tillsyn

Skolan står under Statens Skolinspektions tillsyn. Nästa ordinarie tillsyn planeras till 2017. Under 2014 har en egen intern kvalitetstillsyn utförts inom Fria Läroverken med Skolinspektionens checklista som uppföljning på inspektionens senaste tillsyn för att säkerställa att vi följer lagstiftning, läroplaner och koncept.