Vår satsning på kompetensutveckling


Lärarverket syftar till att deltagarna ska utveckla sitt professionella lärande i mellanrummet. Med professionellt lärande menar vi att med elevernas lärande i fokus parallellt med sin yrkesutövning, utvecklar sin kapacitet och sina metoder genom systematiska undersökningar. Detta för att tillgodogöra sig insikter om vad forskningen men också erfarenheter från kollegor visar är framgångsrika metoder och med det som utgångspunkt utveckla och förändra sitt sätt att undervisa. Vi menar att denna brygga i mellanrummet mellan insikter och tillämpning är den länk som saknas i kedjan och det är kärnan i det koncept vi har utvecklat.

Det finns omfattande forskning om framgångsrika undervisningsmetoder (Hattie, Fullan mfl) och om framgångsrika systemreformer (McKinsey mfl). Det saknas därför knappast insikter om hur god undervisning ska bedrivas – det som saknas är en kapacitet att tillgodogöra sig teorierna och omvandla dem till konkret handling i klassrummen. Lärarverket agerar som en brobyggare i mellanrummet mellan insikter om hur god undervisning ska bedrivas och hur detta konkret ska tillämpas i verkligheten.

lärarverket

Koncept

Lärarverkets koncept för utveckling av professionellt lärande innehåller en uppsättning av noga utvalda metoder och verktyg. Att bli en del av Lärarverket innebär inte bara att ta del av kompetensutveckling utan även att bli del av ett större nätverk tillsammans med alla andra deltagare. Grunden i att vara med i Lärarverket innebär att bli en del av en nätverksgrupp som omfattar 6-8 deltagare. En viktig utgångspunkt för nätverksgruppen är att deltagarna känner varandra och att det skapas en miljö av öppenhet och professionell generositet.