Integritet

I maj 2018 träder en ny EU-förordning i kraft, General Data Protection Regulation (GDPR), vilken ersätter den nuvarande lagstiftningen på området, Personuppgiftslagen. Med anledning av detta har bolagen Fria Läroverken i Sverige AB, Gymnasieskolor i Syd AB, Kronoberg Skola AB och Watma Group, sedan 2017, inlett ett arbete för att säkerställa att all dokumentation inom koncernen förhåller sig till den nya lagen.

Syftet med GDPR är att alla ska ha möjlighet att bestämma över hur företag och organisationer hanterar ens personuppgifter. GDPR ställer ökade krav på dokumentation, informationssäkerhet och processer och därför har Fria Läroverken i Sverige AB, Gymnasieskolor i Syd AB, Kronoberg Skola AB och Watma Group inlett en inventering av sina IT-system i vilka personuppgifter behandlas. Bolagen uppdaterar även rutiner och policys kring hur personuppgifter behandlas inom bolagens olika områden, såsom administration, inköp, ekonomi, HR, marknad och IT.

Personuppgifter som har ett allmänt intresse och som krävs för bolagens myndighetsutövning kommer när GDPR träder i kraft, hanteras under elevens studietid och personalens anställningstid. Enligt Dataskyddsförordningen artikel 17 kommer de personuppgifter som inte längre får registerföras att raderas, avaktiveras eller arkiveras. Ett exempel på ett sådant scenario är när ett studieavbrott eller studieuppehåll inleds. Ett annat exempel är när en personal avslutar sin tjänst.

Den som är registrerad hos något av våra bolag har rätt att:

…få sina personuppgifter raderade.

…få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör hen håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

…få felaktiga personuppgifter som rör hen rättade.

…kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.

…när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende hen.

…få ut sina personuppgifter.

Fria Läroverken i Sverige AB, Gymnasieskolor i Syd AB, Kronoberg Skola AB och Watma Group arbetar för att samtliga punkter i åtgärdsprogrammet ska vara införda inför att GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Har du ytterligare frågor om bolagens arbete med GDPR kan du kontakta dataskyddsombudet på följande e-postadress: gdpr@laroverken.se.